Pokyny pro autory

Rukopisy zasílejte redakci v digitální podobě, na disketě či e-mailem na adresu obzor@atlas.cz

Pokud jde o obrazové přílohy, je nejvhodnější dohodnout se s redakcí předem o výběru, technických podmínkách i způsobu dodání.

Optimální rozsah příspěvků je 25-35 normostran včetně poznámek, jedna normostrana obnáší 1800 znaků na stránku včetně mezer.

Žádáme autory, aby ke svému příspěvku připojili abstrakt v angličtině nebo němčině v rozsahu max. 15 řádků.

Předpokládaný rozsah recenzí je 3 normostrany.

Vzor způsobu citací:

MIERZEJEWSKI, Alfred J., Ludwig Erhard. Der Wegbereiter der Sozialen Martktwirtschaft. München 2005, s. 279.

Při citacích archivních pramenů nejdříve uveďte název archivu, pak fondu a další určení pramene.

Při první citaci uvádějte plnou anotaci, v závorce pak zkratku užitou při dalším citování.