Profil a kontakt

Časopis Historický obzor vznikl v roce 1991, vychází formou dvojčísel šestkrát ročně a od 1. ledna 1999 je recenzovaným časopisem.

Vydavatel a šéfredaktor:
prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.
Kontaktní adresa: (objednávky)
Post Box 32, 253 01 Hostivice;
e-mail: obzor@atlas.cz
Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt čj. 332/92-NP ze dne 7.5.1992
Upozornění našim čtenářům a přispěvatelům. Při kontaktu s redakcí uvádějte laskavě spolu s adresou i variabilní symbol (číslo na adrese). Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo provádět jazykovou úpravu rukopisů, opravy faktografických chyb a dalších nedostatků. Autor odpovídá za věcnou správnost příspěvku. Příspěvky zasílejte, prosím, v programu WORD tak, že v jednom souboru bude text, v druhém případné poznámky.

Vychází šest dvojčísel ročně s barevnou obálkou. Pololetní předplatné 228,- Kč, celoroční 456 Kč. Poštovné v České republice hradí vydavatel. V redakční radě působí přední čeští historikové. Historický obzor může pomoci k přípravě k maturitě, ke zkouškám na vysokou školu i během studia na vysoké škole.

V obsahu najdete:

 • Odborné studie
 • Populární články
 • Drobné skicy (například Osobnosti české minulosti)
 • Rubriky:
  • Maturita s Historickým obzorem (vycházela Maturita z dějepisu, vycházela Maturita ze společenských věd)
  • Historická literatura faktu (zde jsou zveřejňovány ukázky z nově vydávané literatury faktu)
  • Historie v heslech (tato rubrika obsahuje vysvětlení důležitých pojmů a označení)
  • Historická výročí (zde nejvýznamnější a pozoruhodná výročí na příslušné dva měsíce)
  • Recenze (recenzovány pozoruhodné nové publikace s historickou tematikou)
  • Nové knihy (přehled publikací s historickou tematikou za dva měsíce)

Ceník inzerce