RECENZNÍ ŘÍZENÍ

Recenzní řízení v časopise Historický obzor je prováděno anonymně dvěma nezávislými odborníky. V případě, že oba příspěvek doporučí k tisku bez výhrad, je zařazen do zásobníku. Jestliže jeden nebo oba recenzenti zjistí v textu dílčí nedostatky, které podle jejich názoru brání otištění, je s nimi autor seznámen, aby mohl zajistit nápravu. Po jejím provedení musí příspěvek znovu projít recenzním řízením. V případě rozdílných názorů recenzentů je článek zaslán dalšímu odborníkovi k posouzení. Jestliže oba recenzenti vyjádří a zdůvodní stanovisko, že příslušný příspěvek kvalitou zcela neodpovídá nárokům kladeným na odborný text, je možnost otištění vyloučena. Konečné rozhodnutí o otištění všech příspěvků je v pravomoci šéfredaktora.